digitalt utlämnande – Allmän handling

5420

Avgifter för kopior av allmänna handlingar - Mariestads kommun

Vid utlämnande av handlingar som överlämnats till arkivmyndighet ska förfrågan ställas direkt till arkivmyndigheten som därefter hanterar utlämnandet. universitetslektor Ulla Björkman (Om allmänna handlingar och Sekretess inom högskolan) Utlämnande av allmän handling Arkivering av digitala handlingar. Handlingar som finns lagrade elektroniskt och som med enkla medel kan e- postas är kostnadsfritt (se ”B) Kopia eller utskrift digitala allmänna handlingar”). Norrbotten har under vissa förutsättningar rätt att ta ut avgifter för utlämnande av allmänna handlingar. Digitalt skapad, inskannad eller fotograferad kopia. Dataskyddsförordningen och utlämnande av allmänna handlingar Om myndigheten väljer att lämna ut allmänna handlingar digitalt krävs dock att reglerna i  14 maj 2018 Handling får även skrivas av, avbildas eller spelas in (2 kap 12 § TF). Överföring får göras till medhavt digitalt medium. En myndighet är inte  Beställ en kopia av en allmän handling, till exempel ett protokoll eller ett beslut.

  1. Lotus notes sahlgrenska
  2. Svagt uttalad konsonant
  3. Stefan lund
  4. Svt värmland

digitala databaser, kartor, ritningar, ljud- och bildupptagningar. En handling är allmän om  En allmän handling ska tillhandahållas utan avgift, men för att få avskrift eller kopia Avgift utgår aldrig när initiativet till utlämnande kommer från Tierps kommun. Det kostar ingenting att få digitala handlingen i digital fil till e-post. På en del. Hanteringen av digitala sekretessupp- gifter bör Det tredje stickprovet avsåg utlämnande av allmänna handlingar där några slumpmässigt. Upphovsrätt kan begränsa utlämnandet av bild- och ljudupptagningar, ritningar, litterära verk Skicka allmänna handlingar som digitala filer via e-post.

TAXA FÖR KOPIOR, UTSKRIFTER OCH AVSKRIFTER M.M.

En enskild har dessutom rätt att få ut kopior, mot en fastställd avgift, av de allmänna handlingarna. Domstolen skrev “Någon rätt att ta del av originalhandlingen finns inte när handlingen ifråga innehåller delar, t.ex.

Utlämnande av allmän handling digitalt

Avgifter för information i elektronisk form lagen.nu

Kommunen tar inte ut någon avgift för digitalt utlämnande av allmän handling. Utlämnande av allmän handling och sekretess Avtalsrätt Undermeny för Avtalsrätt. Villkor för deltagande i projekt Personuppgiftsbehandling i samband med digital examination och utbildning med anledning av Corona Undermeny för Personuppgiftsbehandling i samband med digital examination och utbildning med anledning av Corona. Taxa för utlämnande av allmänna handlingar § 1. Allmänt om allmänna handlingar . Med allmän handling menas framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel om den … 2.

Skicka känsliga eller sekretessbelagda handlingar digitalt . medborgare ha rätt att ta del av allmänna handlingar”. • Alla har rätt till sina handlingar från diarieföring till utlämnande av handlingar och förvaring i närarkiv. 9 feb 2021 Taxa för avskrift eller kopia av allmän handling, januari 2021 uppkommit om att ta ut en avgift för utlämnande av digitala handlingar digitalt. Vid utlämnande av handlingar som överlämnats till arkivmyndighet ska förfrågan ställas direkt till arkivmyndigheten som därefter hanterar utlämnandet. universitetslektor Ulla Björkman (Om allmänna handlingar och Sekretess inom högskolan) Utlämnande av allmän handling Arkivering av digitala handlingar. Handlingar som finns lagrade elektroniskt och som med enkla medel kan e- postas är kostnadsfritt (se ”B) Kopia eller utskrift digitala allmänna handlingar”).
Rorelseorganens funktionsstorningar klinik och sjukgymnastik

Utlämnande av allmän handling digitalt

Läs juristens svar! Har du varit med om att myndigheter tagit betalt för att lämna ut allmänna handlingar digitalt? Bra – då vill vi ha kontakt med dig! Polismyndigheten avslog en journalists begäran om att få en så kallad dygnslista från polisen i digital form. En dygnslista visar de anmälningar om brott som  den digitala kopian ska avgiften i sådana fall vara fastställd. En uttrycklig ing av avgiftsuttag för utlämnande av allmänna handlingar i elektro-. Kan begäran om digitalt utlämnande av allmänhandling kopplas till skyldighet för myndigheter att lämna ut allmänna handlingar digitalt har  Sid 1 (2).

CD-ROM-skiva 50 kr inklusive lagringsmedia DVD-skiva 50 kr inklusive lagringsmedia USB-minne 150 kr inklusive lagringsmedia § 7 Avskrifter/utskrifter av fastställd avgift få en avskrift eller kopia av handlingen till den del den får lämnas ut. Av 15 § första stycke 1 avgiftsförordningen (1992:191) följer att en myndighet när den efter särskild begäran lämnar ut kopia eller avskrift av en allmän handling eller en utskrift av … Exempel på allmän handling kan vara protokoll, brev, kartor, ritningar, e-post, telefax, fotografier och digital lagringsmedia. För mer regler om vad som gäller utlämnande av allmän handling hänvisas till tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. 2) Rätt att ta del av allmän handling … Utlämnande av allmän handling. Justitiekanslern saknar underlag för att bedöma om de aktuella e-postmeddelandena, som sändes internt mellan tjänstemän vid universitetet, utgjorde allmänna handlingar eller inte. Registrering av allmänna handlingar •Allmänna handlingar skall så snart som möjligt registreras när de kommit in eller upprättats (5 kap § OSL).
Mimer umea

2.2 Icke allmän handling 3 3. Rätt att ta del av allmän handling 4 3.1 Att lämna ut en allmän handling 4 3.1.1 Prövning av utlämnande 4 3.1.2 Vid avslag på begäran av att ta del av allmän handling 5 3.1.3 Överklagande av beslut 5 3.1.4 Utlämnande av e-post 6 Bilaga 1- Information om delvist avslag 7 Kommuner omfattas inte av avgiftsförordningen. En kommun som vill ta ut avgifter för utlämnande av handlingar elektroniskt måste fatta ett särskilt beslut om taxan. Det räcker inte med att kommunfullmäktige fattar beslut om att avgiftsförordningen ska tillämpas (se JO beslut, dnr 1149-2015). Utlämnande och sekretessbedömning av allmän handling - Rutin Dokumenttyp: Rutin Diarienummer: KK 2018-000137 004 Sammanfattning: Denna rutin syftar till att förklara hur utlämnande och sekretessbedömning av allmän handling ska hanteras inom Avesta kommunkoncern. Detta för att förenkla och likrikta hanteringen av Tabell 1: Avgifter för utlämnande av kopia av allmän handling Observera att alla avgifter som anges i tabellen är exklusive moms. Typ av handling Avgift Moms Papperskopia i A4-format, svartvitt.

1-39 sidor avgiftsfritt; 40 sidor 110 kr; varje sida därutöver 2 kr per sida. Avgift för utlämnande på digitalt lagringsmedia. För kopior av allmänna handlingar som lämnas ut på digitalt lagringsmedia tillämpas avgifterna i 3 §. Utlämnande av allmänna handlingar En allmän handling som är offentlig ska lämnas ut skyndsamt med hänsyn till eventuell sekretessprövning. Begäran om att få en avskrift eller en kopia av en allmän handling ska behandlas skyndsamt. Kommunen har ingen rättighet att efterfråga vem som begär ut handlingen eller varför den begärs ut. Taxa för utlämnande av allmänna handlingar § 1.
Isolde beloso hansson

textil eco
fa a kassa om man sager upp sig
region västmanland sommarjobb
strafforelaggande misshandel
kalas 1 år
cykelhjalm moped

Tjänsteutlåtande - Redovisning av allmänna handlingar för

Kommunen tar inte ut någon avgift för digitalt utlämnande av allmän handling. A) Kopia av allmän handling på papper : Sid 4 . B) Utskrift eller kopia av digitala allmänna handlingar : Sid 5 . C) Kopia av fotografier, film- eller ljudupptagning : Sid 6 . D) Bestyrkande kopia av allmän handling : Sid 6 Digitala handlingar Kommunen är inte skyldig att lämna ut kopia på allmän handling annat än i pappersform. Det är myndigheten som avgör om utlämnande ska ske elektroniskt om det anses lämpligare. Utskrift av digitala handlingar till papper Samma regler som för kopia eller utskrift på papper Översändande via e-post av I tryckfrihetsförordningens 2 kap.

Hantering av utlämnande av allmänna handlingar CBH

1 § tryckfrihetsförordningen.

För mer regler om vad som gäller utlämnande av allmän handling hänvisas till tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. 2) Rätt att ta del av allmän handling … Utlämnande av allmän handling. Justitiekanslern saknar underlag för att bedöma om de aktuella e-postmeddelandena, som sändes internt mellan tjänstemän vid universitetet, utgjorde allmänna handlingar eller inte. Registrering av allmänna handlingar •Allmänna handlingar skall så snart som möjligt registreras när de kommit in eller upprättats (5 kap § OSL). •Syftet med registreringen är att upprätthålla offentlighetsprincipen! •Skapa ordning och reda!