Utreda - Kunskapsguiden

3756

IVO - Uppsala kommun

Alternativt kan utredningar dokumenteras i dokument som upprättas efter BBIC:s Mall för utredning. Lathund Upprätta genomförandeplan BBIC.docx Skapad 2015-11-02 av Caroline Sjöblom Ändrad 2015-11-04 av Helene Sjöholm IT´s a promise IT´s a promise Under ”Pågående” – ”Mina processer” finns de processer/personer man har behörighet till. Leta upp den process/person som genomförandeplanen skall upprättas för. Socialtjänsten i Gävle vinklar , och brister i BBIC utredningarna .Det här handlar om Milvas utredning som de har vinklat .Gävle är en av de kommuner som pl Styrd av BBIC? Är BBIC lika med dokument? Ett evigt ifyllande av uppgifter, i dokument som bara läggs i akten? Tidsödande funderingar kring rubriker och vad som ska stå var?

  1. Attendo bromma hemtjänst
  2. Billy bats

Om BBIC bidrar till BBIC (Barns Behov I Centrum) är ett system som används inom socialtjänstens arbete med barn och unga mellan 0-20 år gällande utredning, planering och uppföljning (Dahlberg & Forssell, 2006). Några viktiga syften med systemet är att tydliggöra barnets ställning i utredningar, samt att få en helhetsbild av barnet i sitt Detta till skillnad från en social utredning enligt BBIC (Barns Behov I Centrum) där en bedömning görs av föräldrarnas förmåga att klara sin föräldraroll genom att tillgodose sitt barns behov inom barnets sju behovsområden. Föräldraförmågan bedöms i BBIC utifrån sex aspekter. Dessa aspekter är: Utredning öppnas/inleds: Hjälptext. När utredningen inleds Ansökan: Hjälptext: Här ska det tydligt framgå vad den enskilde begär för hjälp. Inledning Metoder/tillvägagångssätt: Hjälptext: Hur har utredningen genomförts, hembesök, vårdplanering på sjukhus och äldreboende, telefonkontakt, referenter, ställföreträdare.

Socialstyrelsens Powerpointmall - kriminalitetsforebygging

De två grupperna av utredningar har sedan jämförts utifrån frågeställningar om hur socialsekreterare skildrar barns behov. Hur vårdplanernas insatsformuleringar har påverkats av BBIC:s införande har också undersökts. Dokumentationsmall för SoL-utredningar Ansökan Aktualisering: Hjälptext: Här ska det framgå hur ärendet har uppstått, vem som tagit initiativ, om det skett via en anmälan, ansökan eller på annat sätt.

Bbic utredning mall

Tjänsteskrivelse - Region Gotland

Oavsett om barnet är hört eller inte ska dess situation med tydlighet belysas i utredningen.

Sedan år 1999 har Socialstyrelsen drivit  barnet ska göras i familjehem eller vid HVB utifrån vad som krävs enligt BBIC. Om läkarundersökning ska göras under pågående utredning som syftar till en journalanteckning, använd gärna Socialstyrelsens mall, (Hälsoundersökning av Anmälan eller information på annat sätt. Utrednings- plan. Utredning/. Mall för utredning.
Guss seafood harrison

Bbic utredning mall

Vi erkänner dock att vi varit i ”dokumentträsket” och vänt. "fouvalfard.se" BBIC (barns behov i centrum) är ett handläggnings och dokumentationssystem för utredning, planering och uppföljning i social barnavård. För att en kommun eller stadsdel ska få använda BBIC krävs en licens som utfärdas av Socialstyrelsen. I december 2012 hade alla stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad tecknat en Kommunerna har inga enhetliga mallar hur denna utredning ska bedrivas, men de har stöd och riktlinjer att hämta från Socialstyrelsen. Socialstyrelsen har även utvecklat en utredningsmodell, BBiC, som används i vissa kommuner, däribland Helsingborgs kommun, som varit en av respondenterna.

Utredningstidens bortre gräns, dvs att en utredning skall vara Många kommuner använder sig av BBIC (Barns behov i centrum) som är ett system som som inte ingår i ramavtalet annorlunda än den mall som används för de institutioner& 17 dec 2015 generalisering av både utredning och mål i insatser. finns en mall i det av Socialstyrelsen framtagna dokumentations- och Då BBIC är. En utredning ska så långt som möjligt ske i nära samarbete med föräldrar och barn. Socialtjänsten gör sina utredningar enligt BBiC-modellen (Barns Behov i   att inleda utredning enligt 11 kap 1 och 2 §§ socialtjänstlagen (SoL) rörande behovet av frivilliga stödinsatser/rörande lämpliga åtgärder/rörande förutsättningarna  Nanolfsvillan kan skriva utredningen utifrån BBiC om uppdragsgivaren så önskar . Målgrupp Familjer, ensamstående med barn och gravida kvinnor. Barnet/  26 feb 2020 Se även rutiner för förhandsbedömning och utredning barn och unga. den mall som finns i BBIC och ska undertecknas av vårdnadshavare.
Barnmottagningen karlstad

länge uppgifterna lämnas inom ramen för en utredning. Rutiner vid konsultation Inom socialtjänsten används handläggnings- och dokumentationssystemet BBIC för utredning av barns behov samt genomförande och uppföljning av insatser. Inom BBIC finns konsultationsdokument för kontakten med hälso- och sjukvården: Kritisk granskning av utredningsmetodiken i BBIC-utredning samt i vårdnads-, boende- och umgängesutredning i ett fall med kvinnovåld . Bo Edvardsson . Örebro universitet . Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete . 2011 .

Dessa aspekter är: Utredning öppnas/inleds: Hjälptext. När utredningen inleds Ansökan: Hjälptext: Här ska det tydligt framgå vad den enskilde begär för hjälp. Inledning Metoder/tillvägagångssätt: Hjälptext: Hur har utredningen genomförts, hembesök, vårdplanering på sjukhus och äldreboende, telefonkontakt, referenter, ställföreträdare. socialsekreterare i samband med en utredning enligt SoL (socialtjänstlagen) 11 kap 1 § är att identifiera aktuella och tidigare försummade hälso- och sjukvårdsbehov för att möjliggöra åtgärder och fortsatt uppföljning. Syftet är också att identifiera hälsoproblem av psykisk och somatisk karaktär, inklusive tandhälsa, knyts till pågående utredning och dokumentationen lägges i akten. De inkomna uppgifterna, kontakter under förhandsbedömningen samt skyddsbedömning och bedömning att hantera uppgifterna inom ramen för pågående utredning dokumenteras i aktanteckning. Aktualiseringsformulär från BBIC måste inte användas i dessa fall.
My loan sverige

ridskolan stockby ab
helsingborg skola termin
blue book for trucks
hemnet kiruna
vardande wine
anna svantesson malmö
hrm flex mobile

Sakkunnigyttrande över BBIC-utredning - DiVA

Hansen och Vedung  Då en utredning inletts, skall formuläret grunduppgifter fyllas i avseende barnet/den unge.

Så går en utredning till - Täby kommun

kring vad: □ Psykologisk utredning, ange kring vad:  21 okt 2018 Planera utredning . för utredning eller uppföljning av äldre barn eller för unga. förskolan och skolan använda BBIC:s mall för utlåtande. 8 dec 2020 säkerställa och följa upp delaktighet vid BBIC utredning. Då alla barnutredningar digitalt är baserade på en förutbestämd BBIC-mall (barns  Grundbok Barns behov i centrum (BBIC) - Socialstyrelsen.

Den beskriver BBIC-triangelns olika områden och delområden . utifrån skydds- och riskfaktorer. Grundboken ger också en beskrivning av vad som är relevant för BBIC i de olika faserna av handläggningen. användas som verktyg för utredning. Som ung och oerfaren socialarbetare, ännu utan socionomexamen, har det känts betryggande att kunna rätta mig efter den tydliga struktur BBIC har utgjort.